Informacje

Podręczniki i ćwiczenia Express Publishing dostępne w ramach dotacji 2016/2017

 

Dotacja na zakup podręczników

Zgodnie z nowelizacja ustawy o systemie oświaty dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych otrzymuje z jednostka samorządu terytorialnego z budżetu państwa. Zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych ze środków dotacji celowej dokonuje szkoła, a nie rodzice.

Ustawa o systemie oświaty określa wysokość dotacji celowej na zakup:
  • Podręcznika do języka obcego dla I etapu edukacyjnego w kwocie 25 zł na ucznia. Dotacja będzie przyznawana sukcesywnie począwszy od 2014 roku.
  • Zestawu podręczników dla II etapu edukacyjnego (w tym podręcznika do języka obcego) w kwocie 140 zł na ucznia. Dotacja będzie przyznawana sukcesywnie począwszy od 2015 roku.
  • Zestawu podręczników dla III etapu edukacyjnego (w tym podręcznika do języka obcego) w kwocie 250 zł na ucznia. Dotacja będzie przyznawana sukcesywnie począwszy od 2015 roku.
Dotacja na zakup podręczników jest przyznawana raz na trzy lata.


Dotacja na zakup materiałów ćwiczeniowych

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty określa także wysokość dotacji celowej na zakup materiałów ćwiczeniowych.
  • Kwota dotacji na zeszyty ćwiczeń do edukacji wczesnoszkolnej oraz języka obcego wynosi 50 zł na ucznia klas I-III szkoły podstawowej (sukcesywnie od 2014 roku).
  • Kwota dotacji na zeszyty ćwiczeń do przedmiotów kształcenia ogólnego i języka obcego wynosi 25 zł na ucznia klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum (sukcesywnie od 2015 roku).
Dotacja na zakup materiałów ćwiczeniowych jest przyznawana co rok. 


Koszty obsługi zadania

1% z powyższych kwot stanowią koszty obsługi zadania przez organ prowadzący. Na przykład: na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy I szkoła będzie mogła przeznaczyć 49,50 zł na ucznia, natomiast na zakup podręcznika lub materiału edukacyjnego do nauki języka obcego szkoła będzie mogła przeznaczyć 24,75 zł na ucznia. Razem – 74,25 zł na ucznia.
 

Harmonogram wprowadzenia dotacji

1) rok szkolny 2014/2015 – klasa I szkoły podstawowej
2) rok szkolny 2015/2016 – klasa II i IV szkoły podstawowej oraz klasa I gimnazjum
3) rok szkolny 2016/2017 – klasa III i V szkoły podstawowej oraz klasa II gimnazjum
4) rok szkolny 2017/2018 – klasa VI szkoły podstawowej oraz klasa III gimnazjum.


Dodatkowe egzemplarze podręczników w ramach dotacji

Zamawiając podręczniki warto pamiętać, że liczba uczniów danej klasy objęta dotacją celową jest zwiększana o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy objętych tą dotacją.
 

Zasady wyboru podręczników i materiałów ćwiczeniowych

Zgodnie z ustawą wyboru podręcznika do danego przedmiotu dokonuje zespół nauczycieli uczących tego przedmiotu w danej szkole. Zespół przedstawia propozycję podręcznika dyrektorowi szkoły, który po zasięgnięciu opinia rady pedagogicznej i rady rodziców ustala zestaw obowiązujących podręczników. W przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły. Organ prowadzący dysponuje jedynie kwotą dotacji rządowej na podręczniki, natomiast nie bierze udziału w ich wyborze.


Dostosowanie podręczników do wymogu wieloletniego użytku

Obowiązek wprowadzenia zmian w podręcznikach przez wydawców zaczyna obowiązywać klasy rozpoczynające poszczególne etapy edukacyjne od września 2015 roku. Oznacza to, że wszystkie podręczniki Express Publishing dopuszczone do użytku szkolnego mogą być w roku szkolnym 2014/2015 używane w szkołach w obecnym kształcie.

Wydawcy są zobowiązani dostosować podręczniki do języka obcego nowożytnego do wymogów wieloletniego użytku wg następującego harmonogramu:
1) do 31 marca 2015 r. – podręczniki do klas: I, II i IV szkoły podstawowej, I gimnazjum i I szkoły ponadgimnazjalnej;
2) do 31 marca 2016 r. – podręczniki do klas: III i V szkoły podstawowej, II gimnazjum i II szkoły ponadgimnazjalnej;
3) do 31 marca 2017 r. – podręczniki do klas: VI szkoły podstawowej, III gimnazjum, III i IV szkoły ponadgimnazjalnej.

Wydawnictwo Express Publishing w przewidzianych w ustawie terminach wprowadzi stosowne modyfikacje. Zmiany zostaną wprowadzone w taki sposób, aby zachowana została najwyższa jakość merytoryczna naszych podręczników.  


Pełny tekst znowelizowanej ustawy o systemie oświaty»

 

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij