Sprawdzian szóstoklasisty 2015

Podstawowe informacje


Od roku 2015 sprawdzian będzie składał się z dwóch części. Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, natomiast część 2. – zadania z języka obcego nowożytnego. Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego sprawdzianu nie można nie zdać.
Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część 1. trwa 80 minut, a część 2. – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – cztery wyniki:
  • wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki),
  • wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).


Zadania z języka obcego

 
Wszystkie zadania sprawdzają poziom opanowania wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też odnosić się do wymagań przypisanych do I etapu edukacyjnego. Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą (zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych). Zestaw zawiera od 35 do 45 zadań. Do zestawu zadań dołączona jest karta, na którą uczeń nanosi odpowiedzi. 
 
Zadania z języka obcego będą sprawdzać następujące kluczowe umiejętności:
  • rozumienie ze słuchu
  • znajomość funkcji językowych
  • znajomość środków językowych
  • rozumienie tekstów pisanych.

 
Rozumienie ze słuchu
 

Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu stanowią krótkie teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD, na której – oprócz tekstów w języku obcym – nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.
 
RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW; WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE określone w podstawie programowej II: 1.1)–1.12); 2.1)–2.6)
ŹRÓDŁA TEKSTÓW teksty adaptowane, czytane przez rodzimych użytkowników
języka
CZAS TRWANIA ok. 17 minut (całe nagranie z dwukrotnie odczytanymi tekstami, poleceniami i przerwami na wykonanie zadań)
TYPY ZADAŃ zadania zamknięte: wybór wielokrotny, prawda/fałsz, dobieranie
LICZBA ZADAŃ 14–16 (4–5 wiązek)
UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM ok. 35%


Znajomość funkcji językowych

 
Zadania w tej części zestawu egzaminacyjnego sprawdzają znajomość funkcji językowych oraz podobieństw i różnic w sposobie ich realizacji w języku polskim i obcym. Znajomość tych zagadnień uwzględniona jest w podstawie programowej w wymaganiach szczegółowych dotyczących (a) reagowania na wypowiedzi w formie ustnej lub pisemnej oraz (b) świadomości językowej. Zadania oparte są na krótkich tekstach lub materiale ikonograficznym zamieszczonym w zestawie zadań. Podstawę części zadań sprawdzających wiedzę z zakresu znajomości funkcji językowych mogą stanowić wysłuchane krótkie (jedno-, dwuzdaniowe) wypowiedzi, odtwarzane dwukrotnie z płyty CD, wraz z instrukcjami w języku polskim dotyczącymi rozwiązywania zadań.
 
TEMATYKA TEKSTÓW; WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE określone w podstawie programowej II: 1.1)–1.12); 6.1)–6.7); 7.1)–7.2); 13.
TYPY ZADAŃ zadania zamknięte: wybór wielokrotny, prawda/fałsz, dobieranie
LICZBA ZADAŃ 6–9 (2–3 wiązki)
UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM ok. 20%


Znajomość środków językowych


Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w zestawie zadań. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.
 
TEMATYKA TEKSTÓW; ZAKRES ŚRODKÓW LEKSYKALNYCH; WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE określone w podstawie programowej II: 1.1)–1.12)
ZAKRES ŚRODKÓW GRAMATYCZNYCH określony w Informatorze o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015
ŹRÓDŁA TEKSTÓW teksty adaptowane
TYPY ZADAŃ zadania zamknięte: wybór wielokrotny, prawda/fałsz, dobieranie
LICZBA ZADAŃ 5–8 (2–3 wiązki)
UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM ok. 15%
 

Rozumienie tekstów pisanych


Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych oparte są na tekstach zamieszczonych w zestawie zadań. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.
 
RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW; WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE określone w podstawie programowej II: 1.1)–1.12); 3.1)–3.3)
ŹRÓDŁA TEKSTÓW teksty adaptowane
TYPY ZADAŃ zadania zamknięte: wybór wielokrotny, prawda/fałsz, dobieranie
LICZBA ZADAŃ 10–12 (3–4 wiązki)
UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM ok. 30%

 
  Tytuł dokumentu Opis/Autor Pliki do pobrania
1. Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 Pełny tekst Informatora Dokument PDF
2. Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 - język angielski Struktury gramatyczne i przykładowe zadania z rozwiązaniami Dokument PDF
3. Przykładowy zestaw zadań (sprawdzian od roku 2014/2015 - język angielski) Zestaw zadań dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (S1) Dokument PDF
4. Przykładowy zestaw zadań (sprawdzian od roku 2014/2015 - język angielski) Rozwiązania zadań i schematy punktowania (S1) Dokument PDF
5. Przykładowy zestaw zadań (sprawdzian od roku 2014/2015 - język angielski) Transkrypcja nagrań (S1) Dokument PDF
6. Przykładowy zestaw zadań (sprawdzian od roku 2014/2015 - język angielski) Plik dźwiękowy (S1) Plik MP3
7. Podstawa programowa - język obcy nowożytny - klasy 4-6 Cele kształcenia - wymagania ogólne i treści nauczania - wymagania szczegółowe Dokument PDF
8. Fairyland Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii "Fairyland" Dokument PDF
9. Starland Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii "Starland" Dokument PDF
10. Welcome Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii "Welcome" Dokument PDF
11. Welcome Friends Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii "Welcome Friends" Dokument PDF

MENU Dla nauczyciela

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij